عزاداری تاسوعای حسینی در روستای المشیر قائم شهر

 

MHB_5098 MHB_5102 MHB_5115 MHB_5123 MHB_5125 MHB_5127 MHB_5128 MHB_5130 MHB_5133 MHB_5134 MHB_5137 MHB_5140 MHB_5144 MHB_5158 MHB_5159 MHB_5161 MHB_5163 MHB_5167 MHB_5170 MHB_5175 MHB_5179 MHB_5183 MHB_5186 MHB_5188 MHB_5189 MHB_5192 MHB_5194 MHB_5197 MHB_5204 MHB_5210 MHB_5212 MHB_5214 MHB_5220 MHB_5228 MHB_5234 MHB_5238 MHB_5241 MHB_5245 MHB_5005 MHB_5006 MHB_5011 MHB_5012 MHB_5020 MHB_5023 MHB_5024 MHB_5027 MHB_5030 MHB_5033 MHB_5037 MHB_5044 MHB_5046 MHB_5050 MHB_5055 MHB_5061 MHB_5065 MHB_5231 MHB_5246 MHB_5076 MHB_5080 MHB_5083 MHB_5092 MHB_5096 MHB_5074 MHB_5099

امام زاده قاسم(ع) در روستای المشیر قائمشهر هرساله در روزهای محرم علی الخصوص تاسوعا و عاشورا میزبان عزاداران از شهرها و روستاهای همجوار است.


برچسب ها : المشیر  , عاشقان ولایت  , بیت العباس المشیر  , دکتر مختاری  , تاسوعای المشیر  , پایگاه المشیر  , دهیاری المشیر  , تاسوعای  , هیئت عاشقان المشیر  ,