مواظب باشیم...!!

نگه داشتن دین و ایمان در آخرالزمان...

مثل نگه داشتن ذغال گداخته در کف دست است.. 

دوران آخرالزمان آنقدر سخت شده که

 خوب و بد را نمی توانیم تشخیص بدهیم..!!

از آن روزی میترسم که مثل ابن ملجم ملعون قاتل

امام معصوم بشوم...

از آن روزی بیم دارم

که در مقابل حدیث امام صادق(ع) بایستم

و قبولش نکنم...

در این زمانه زندگی کردن سخت است...

مواظب باشیم...


برچسب ها : مواظب باشیم  , اخرالزمان  ,