مقام معظم رهبری از نگاه غربی ها

فوکایاما نظریه پرداز ژاپنی الاصل تبعه آمریکا در کنفرانسی که در

اورشلیم با عنوان بازشناسی هویت شیعه

برگزار شد به ترسیم اندیشه سیاسی شیعه پرداخت.


9626_247_205825.jpg

. وی نظریه ای با عنوان «میکروپولتیک میل ها و میکروفیزیک قدرت» ارائه می دهد و می گوید برای پیروزی بر یک کشور باید «میل مردم» را تغییر
دهیم اگر میل مردم از شهادت طلبی، ایثار، جوانمردی و دهها عاملی که به عنوان فرهنگ شکل گرفته است به رفاه طلبی، غرب زدگی و ...
تغییر نیابد مانند این است که آب در هاون می کوبید. این میل ها هم تغییر نمی کنند مگر این که ارکان یک قدرت از آن حمایت کند. وی راه برخورد
با این جریان را تضعیف ولایت فقیه می داند. او می گوید در صورت تضعیف ولایت فقیه، رفاه طلبی جای شهادت طلبی را می گیرد و پس از آن
اندیشه عدالتخواهی و انتظار نیز از جامعه رخت بر می بندد.

برچسب ها : اقا از نگاه غربی ها  , رهبری و ولایت  ,